کدپروژه:8401عنوان پروژه:تهرانپارس-186

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:تهرانپارس-186
کد پروژه:8401
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:15تعداد واحد در طبقه :3
متراژ های موجود:90 و 85 و 60 متری
امکانات:15 پارکینگ و 15 انبار
زمان شروع عملیات:19 مرداد 87زمان تحویل:10 مهر 88
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس کریمیان
نظارت بر اجرا:مهندس پاکراه
ویژگی های خاص:
آدرس:تهرانپارس ، خیابان 186